โครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

            เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินฯ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

           ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานโครงการ  และวิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ  ห้อง 806  ชั้น  8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com