โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 1

        ในระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 1 โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะด้านการจัดการหลักสูตรแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละระดับคุณภาพ ได้แก่ ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายเรื่อง “หลักสูตรฐานสมรรถนะ”  ผศ.ดร.นนทลี  พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บรรยายเรื่อง”การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ” และ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเรื่อง”แนวทางและมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558″ 

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม รายละเอียดดังนี้

       1. วันอังคารที่  7  มีนาคม  2560  หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี-ดีมาก (คะแนน 3.01 – 5.00) เวลา 08.30-17.0 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        2. วันพุธที่  8  มีนาคม  2560  หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพปานกลาง (คะแนน 2.50 – 3.00) เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น 

        3. วันพฤหัสบดีที่  9  มีนาคม  2560 หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพน้อย – ปานกลาง (คะแนน 0.01 – 2.49 ) เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

——————————————————————————————————————–

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 1

วันอังคารที่  7  มีนาคม  2560  หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี-ดีมาก (คะแนน 3.01 – 5.00)

วันพุธที่  8  มีนาคม  2560  หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพปานกลาง (คะแนน 2.50 – 3.00)

วันพฤหัสบดีที่  9  มีนาคม  2560 หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพน้อย – ปานกลาง (คะแนน 0.01 – 2.49)

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com