มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

    วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย รศ.ดร. ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com