โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2 ครั้งที่ 10

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (มทร.+2)  จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management to  Learning Organization : KM to LO) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี มทร.ตะวันออก และสถาบันการพลศึกษา เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาคนสู่ Thailand 4.0” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “1 ทศวรรษ การจัดการความรู้ 9 ราชมงคล+2 สถาบันตามรอยพ่อ”โดย มทร.พระนคร มทร.ตะวันออก สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การนำเสนอผลงานอาจารย์และบุคลากร “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” และการนำเสนอผลงานภาคบรรยายของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน”  

                  และจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 กลุ่มประกอบด้วย

                CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 

                CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

                CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

               CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 

               CoP 5 การบริหารจัดการ : การนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กร

               CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

               CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา


ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2 ครั้งที่ 10

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com