โครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประเด็นที่คณะจะต้องดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง  และประเด็นที่คณะสนอให้สถาบัน ดำเนินการเพื่อให้การบริหารคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานโครงการ  และวิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  ห้อง 806  ชั้น  8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ภาพกิจกรรมโครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com