จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2560