โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 2

      ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 3 เมษายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ปณิตา  สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-assessment Report : SAR) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ณ ห้องประชุม 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

——————————————————————————————————————–

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 2

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com