มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลกเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

       ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com