ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในงาน การปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

แบบฟอร์มทวนสอบผลสัมฤทธิ์
พฤษภาคม 11, 2017
โครงการอบรมตััวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ.
มิถุนายน 3, 2017