โครงการอบรมตััวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ.

                 เมื่อวันศุกร์ที่  2  มิถุนายน พ.ศ.2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมตััวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ. โดยวิทยากร ได้แก่ ดร.คมศร วงษ์รักษา ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ.  

                ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรในหมาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com