โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)

          โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับหลักสูตร (ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ส าหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ระหว่างวันที่ 7 – 8  มิถุนายน 2560  ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และผู้ผ่านการอบรมฯ ตามเกณฑ์ จะได้ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559-2560

          โดยวิทยากรในการอบรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. วิทยากรบรรยาย และ รศ.ลิลลี่  กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ

           ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ


โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

(รุ่นที่ 2 : หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com