โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระยะที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับคณะ/สถาบัน)

         วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ระยะที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับคณะ/สถาบัน)  ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน และผู้ผ่านการอบรมฯ ตามเกณฑ์ จะได้ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559-2560

          โดยวิทยากรในการอบรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. วิทยากรบรรยาย และรศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรกลุ่มปฏิบัติการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานการเปิดโครงการ 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com