โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้

               วันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 การติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรโครงการ ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com