ขอเชิญส่งบทความประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สุ่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งบทความ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี   ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” โดยส่งผลงานผ่านทาง www.km12.rmutt.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ม.ค. 62 ร่วมส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะ

Read more

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ชิงเงินรางวัลสูงสุด 6,000 บาท สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ และ 3,500 บาท สำหรับนักศึกษา สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มกราคม

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12

    ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” (Knowledge Management : Innovative University) ระหว่างวันที่ 25 – 28

Read more

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 3

               เมื่อวันศุกร์ที่  1 มิถุนายน 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการด้านการจัดการความรู้  ในปีการศึกษา 2560  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข

Read more

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2

      เมื่อวันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ในระดับคณะ/วิทยาลัย  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ผู้ช่วยอธิการบดี  และวิทยากร ได้แก่ ผศ.สมควร สนองอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

Read more

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

         เมื่อวันจันทร์ที่  12 กุมภาพันธ์  2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ประเด็นและปัญหาในการดำเนินการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ผู้ช่วยอธิการบดี 

Read more

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 3 การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย

           วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge management) ระยะที่ 3 : การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้  

Read more

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้

               วันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 การติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร

Read more

การประชุมถอดบทเรียนการจัดการความรู้จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

                  วันพุธที่  8  กุมภาพันธ์  2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาการประชุมถอดบทเรียนการจัดการความรู้จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา  2558  และหารือการกำหนดประเด็นที่คณะ/วิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามระบบ  ตั้งแต่เวลา  09.00-16.30

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com