km

ธันวาคม 28, 2018

ขอเชิญส่งบทความประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สุ่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นัก […]
ธันวาคม 17, 2018

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นัก […]
ธันวาคม 11, 2018

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเข้าร่วมประกวดในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12

    ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร […]
มิถุนายน 4, 2018

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 3

               เมื่อวันศุก […]
กุมภาพันธ์ 28, 2018

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2

      เมื่อวันอังคารที่  2 […]
กุมภาพันธ์ 13, 2018

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

         เมื่อวันจันทร์ที่ […]
สิงหาคม 18, 2017

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 3 การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย

           วันพฤหัสบดีที่  […]
มิถุนายน 30, 2017

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 2 ติดตามและรายงานผลการจัดการความรู้

               วันพฤหัสบดี […]
กุมภาพันธ์ 9, 2017

การประชุมถอดบทเรียนการจัดการความรู้จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

                  วันพุธที […]