โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online

         วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาการจัดโครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online ที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE-QA Online) และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน การศึกษาของคณะกรรมการ ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและห้องปฏิบัติการ 13 ชั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com