โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 3 การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย

           วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge management) ระยะที่ 3 : การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้

            รางวัลที่ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการกับ STEM” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

            รางวัลที่ 2  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เรื่อง ““เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท 

            รางวัลที่ 3  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ SMART Teacher Model” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

            รางวัลชมเชย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ““เทคนิคการสอนในรูปแบบ Smart  Teacher มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน” ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

         โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดในโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 3 การประกวดการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร ดังนี้

         1. รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ     ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 

         2. ผศ.สมควร สนองอุทัย    รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

         3.อ.ปณิตา สงวนทรัพย์      อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

        ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

——————————————————————————————————————–

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 3  :  การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com