ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (6-7 ตุลาคม 2560)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (1-2 กันยายน 2560)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (5 และ 11 กันยายน 2560)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (9-10 ตุลาคม 2560)

คณะบริหารธุรกิจ (1 และ 4 กันยายน 2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4-5 กันยายน 2560)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (9-10 ตุลาคม 2560)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (11-12 ตุลาคม 2560)

คณะศิลปศาสตร์ (1-2 ตุลาคม 2560)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (2-3 ตุลาคม 2560)

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (8-9 กันยายน 2560)

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com