การประชุมชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200

         เมื่อวันพุธที่  29  พฤศจิกายน  2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมเพื่อชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ  EdPEx200  พ.ศ.2560  เพื่อให้คณะที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อม  และจัดเตรียมเอกสารการสมัครได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

          โดยมหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้เสนอชื่อคณะที่มีผลการดำเนินงานสูง 5 ลำดับแรก เพื่อเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

          1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          2. คณะบริหารธุรกิจ

          3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

          4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          5. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com