โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 4

       เมื่อวันอังคาร  ที่ 24 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30–17.00  น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 4 ให้กับผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคะแนนผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปานกลาง – ดี (2.01 – 3.49 คะแนน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้กระบวนการ และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560   

       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชื่น  ศรีงาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “การเขียนรายงานกระบวนการ ระดับหลักสูตร และการขึ้นทะเบียนหลักสูตร (TQR)”  ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 4

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com