โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 5

        เมื่อวันจันทร์  ที่ 30  เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30–17.00  น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 5 ให้กับผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคะแนนผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับดี – ดีมาก (3.50 – 5.00 คะแนน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้กระบวนการ และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560   

       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ชื่น  ศรีงาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “การเขียนรายงานกระบวนการ ระดับหลักสูตร และการขึ้นทะเบียนหลักสูตร (TQR)”  ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 5

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com