ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ที่เข้าเกณฑ์ TQR เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR (กลุ่มวิทยาศาสตร์)
ธันวาคม 14, 2018
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1 (วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561)
ธันวาคม 17, 2018