โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ที่เข้าเกณฑ์ TQR เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR (กลุ่มวิทยาศาสตร์)

เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ที่เข้าเกณฑ์ TQR เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR (กลุ่มวิทยาศาสตร์) ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ แนวทางในการดำเนินการขึ้นทะเบียน TQR ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Cr.ภาพจาก กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com