ขอเชิญส่งบทความประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สุ่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”