ขอเชิญส่งบทความประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “การจัดการความรู้สุ่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”

เอกสารอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1 (วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561)
ธันวาคม 17, 2018
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เข้าเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์
มีนาคม 25, 2019