ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายฯเข้าร่วมประชุม(CHE Online System)

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 11, 2013
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ
สิงหาคม 1, 2013