ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายฯเข้าร่วมประชุม(CHE Online System)

          ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE Online System) 

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

          ภาพบรรยากาศ อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555

Read more

ภาพบรรยากาศการประชุมนักศึกษาตรวจประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

     ภาพบรรยากาศประชุมนักศึกษาตรวจประเมินภายใน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

Read more

ภาพบรรยากาศ การอบรม SAR ประจำปีการศึกษา 2554

  ภาพบรรยากาศ อบรม SAR ณ ห้องประชุมรินลอุบล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com