“โครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระยะที่ 1” วันที่ 2 กันยายน 2557

 

           ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระยะที่ 1 ในวันอังคารที่  2  กันยายน  2557  เวลา 08.30-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  อาทิเช่น ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าหลักสูตร ทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.มานิตย์ นิธิธนากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยปิโตเลียมและปิโตรเคมี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

             และโครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระยะที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระยะที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2557

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com