การประชุมวิเคราะห์ผลการปตรวจระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13-14 ตุลาคม 2557

              วันที่ 13 -14 ตุลาคม 2557 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในแต่ละตัวบ่งชี้ ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.วิชัย พยัคฆโส ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวน 250 คน ทั้งผู้บริหาร บุคลากรของคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน

 

การประชุมวิเคราะห์ผลการปตรวจระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13-14 ตุลาคม 2557

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com