swot

มกราคม 22, 2018

โครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

       สำนักประกันคุณภาพกา […]
มกราคม 25, 2017

โครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

       เมื่อวันอังคารที่   […]
มกราคม 24, 2017

โครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

            เมื่อวันจันทร์ […]