swot

January 22, 2018

โครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

       สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี  โดยจัดโครงการ 3 รุ่น ดังต่อไปนี้        1. รุ่นที่ 1 การวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ณ […]
January 26, 2017

โครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประเด็นที่คณะจะต้องดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง  และประเด็นที่คณะสนอให้สถาบัน ดำเนินการเพื่อให้การบริหารคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น             ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานโครงการ […]
January 25, 2017

โครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

       เมื่อวันอังคารที่  24  มกราคม  2560  สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประเด็นที่หลักสูตรจะต้องดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง  และประเด็นที่หลักสูตรเสนอให้คณะ/วิทยาลัย และสถาบัน ดำเนินการเพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น FollowShare
January 24, 2017

โครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

            เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินฯ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น            ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานโครงการ  และวิทยากร ได้แก่ […]
October 16, 2014

การประชุมวิเคราะห์ผลการปตรวจระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13-14 ตุลาคม 2557

FollowShare