การประชุมชี้แจงข้อมูลการจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา2557

 

              วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ/วิทยาลัย ทราบถึงแนวทางและนโยบายจัดทำแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา และการประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองต่อไป   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบแผน และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย จำนวน  120 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด  รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงข้อมูลการจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา2557

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com