โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

          วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ผศ.ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรกลุ่ม และมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย เป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com