หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจากสกอ.

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
กันยายน 28, 2015
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557
ตุลาคม 9, 2015