การประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน

การประชุมหารือการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1
มกราคม 26, 2016
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KMUT KM+2)
กุมภาพันธ์ 8, 2016