การประชุมหารือการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1