การประชุมหารือการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
มกราคม 11, 2016
การประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับสถาบัน
กุมภาพันธ์ 2, 2016