โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (KMUT KM+2)

20160204101052

          ในระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” (Community of Practice for Knowledge Management in the 21st century) เป็นความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รวมทั้งสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ( KMUT KM+2) โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่           

           กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21″ โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เวทีเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”  และกิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนนักปฏิบัติ จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่

           1. การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาบัณฑิต  :  การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

           2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  :  การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

           3. การบริการวิชาการ  :  การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

           4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  :  ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ AEC

           5. การบริหารจัดการ  :  การบริหารความเสี่ยงในองค์กร

           6. การประกันคุณภาพการศึกษา  :  บทบาทของคณะต่อการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  

           7. การพัฒนานักศึกษา  :  P-D-C-A หัวใจสำคัญกับการประกันคุณภาพ

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com