การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

DSC03121        ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์  2559   สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบัณฑิตศึกษา กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองคลัง และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 37 ท่าน ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com