เอกสารการนำเสนอการบันทึกผลข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2558

การประชุมชี้แจงการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรด้วยระบบ CHE-QA ONLINE
กรกฎาคม 4, 2016
โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558
กรกฎาคม 5, 2016