โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารการนำเสนอการบันทึกผลข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2558
กรกฎาคม 5, 2016
โครงการอบรมทบทวนเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายระดับหลักสูตร
กรกฎาคม 9, 2016