โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558

DSC04652

      วันอังคารที่  5  กรกฎาคม  2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม และผู้เข้าอบรมได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองคลัง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการเปิดโครงการฯ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com