การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ระดับปริญญาโท) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

       วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ระดับปริญญาโท) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลัย เป็นประธาน ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com