การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

     วันพฤหัสบดีที่  4  สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย  ผศ.ดร.วิสุทธิ์  สุพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ดร.วินัย  จันทร์เพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com