การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สิงหาคม 3, 2016
การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรอุตสาหกรรมการผลิต (ระดับปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สิงหาคม 4, 2016