การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

    วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.รังรอง สมมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ดร.รินรดี ปาปะใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร คณะบริหารธุรกิจเป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com