การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

20160802_164516

  วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ผุสดี แซ่ลิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.สุเมธ พลับพลา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ และผศ.สมควร สนองอุทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com