การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ระดับปริญญาโท) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

     วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ระดับปริญญาโท) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ดร.เบญจวรรณ ศฤงคาร คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการ และ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com