การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

13987500_1009343939163960_7777142080613901712_o

          วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการ และผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com