การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิชาชีพครู (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

      วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิชาชีพครู (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำโดย รศ.พนิต เข็มทอง ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น เป็นประธาน อาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และ ผศ.มาลี จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com