การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์

    วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (ระดับปริญญาโท) คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐพล ลิ้มจีระจรัสผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นประธาน ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com