การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

777.txt    วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตพืช (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย รศ.ดร.อัญชลี จาละ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นกรรมการ และดร.เบญจวรรณ  ศฤงคาร คณะบริหารธุรกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com