การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ (ปริญญาเอก) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

206353

        วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ (ปริญญาเอก) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดย รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธาน รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการ และผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com