การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสถิติ (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21043

       วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ สถิติ (ปริญญาตรี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.รัชนี ภูวิพัฒนะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน อาจารย์ศราวุธ จิตต์พินิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com