การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (ปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

206349

              วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล (ปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ นำโดย ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน อาจารย์วิโรจน์ พิราจเนนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ และดร.ไฉน น้อยแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com